×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Algemene Verkoopvoorwaarden - Voor alle zakelijke relaties binnen de onlineshop

1. ALGEMEEN

Voor alle rechtshandelingen met de klant gelden uitsluitend onze „Algemene verkoopvoorwaarden“. Deze kunnen alleen aan de hand van afzonderlijke schriftelijke afspraken worden gewijzigd. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. De prijzen blijven van kracht tot aan het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Bepalend is de op het tijdstip van afsluiting van het contract geldende versie van de verkoopsvoorwaarden. Deze kunnen ook op internet onder www.nl.pinoshop.be worden nagelezen. In geval van speciale aanbiedingen is de aangeboden prijs geldig tot de termijn van de speciale aanbieding. Klanten in de zin van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ondernemers conform het Burgerlijk Wetboek (Duits Wetboek). Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting.

 

2. OFFERTE EN ACCEPTATIE

  1. De bestelling van de klant, of de offerte, is bindend voor de
  2. De offerte wordt door ons binnen een vastgelegde termijn na het uitbrengen van de offerte door schriftelijke bevestiging of door levering van de goederen De vastgelegde termijn mag bij apparaten niet meer dan 4 weken bedragen. Bij preparaten doen wij onze uiterste best, de goederen binnen 10 dagen te leveren.
  3. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, opdrachten niet of niet tijdig uit te voeren, indien onvoorziene, in alle redelijkheid niet te overwinnen of door ons onmogelijk uit te voeren omstandigheden optreden of indien sprake is van omstandigheden, waardoor de reglementaire verkoop van de goederen of de betaling in gevaar kunnen worden gebracht.
  4. Onze presentatie van de goederen op internet is geen offerte, maar vormt een vrijblijvende mogelijkheid voor de klanten om te bestellen.

 

3. RECHT OP ANNULERING

 1. Consumenten hebben over het algemeen recht op herroeping. Meer informatie Herroepingsrecht (pinoshop.be)
 2. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.
 3. Ondernemers hebben geen herroepingsrecht. Als een ondernemer zonder speciale reden een klacht indient, zijn zowel de verzend- als de retourkosten voor rekening van de klant.

 

4. LEVERING

De levering gebeurt uit voorraad. De verzending naar de klanten gebeurt naar zijn wens, onafhankelijk van het feit, wie de kosten van verzending voor zijn rekening neemt (webwinkel).

a) UW AANDEEL IN DE VERZENDKOSTEN VOOR MASSAGEPRODUCTEN & THERAPEUTISCHE HULPMIDDELEN:

7,90 € vracht- en verzendkosten

bij een bestelwaarde van goederen tussen 1, - € tot 99,99 €

__________________________________________________________________________

4,90 € vracht- en verzendkosten

bij een bestelwaarde van goederen tussen 100, - € tot 149,99 € Gratis

__________________________________________________________________________

verzending vanaf 150 € waarde van de goederen.

__________________________________________________________________________

 

b) UW AA NDEEL IN DE VRACHTKOSTEN VOOR TOESTELLEN:

Toestellen: Voor verzending worden vaste vrachtkosten in rekening gebracht. Mochten de uitgaven hoger uitvallen vanwege de plaatselijke omstandigheden, dan wordt dit in overleg met de klant apart in rekening gebracht.

LEVERING TOT AAN DE DEUR

29,99 € incl. BTW bij

 1. apparatuurwagens, correctiespiegels en trampolines
 2. Gymnastiekbanken en schuine planken

__________________________________________________________________________

LEVERING TOT AAN DE DEUR

 

    69,99 € incl. BTW bij

 1. wandklimrek

__________________________________________________________________________

    149,90 € incl. BTW bij

 1. Behandeltafels
 2. Trekkapparaten & alle KG-apparaten

__________________________________________________________________________

 

c) NIET DOOR DE WIJZE VAN VERZENDING GEDEKTE KOSTEN:

Zoals montage- en opleidingskosten zijn voor rekening van de klant.

 

5. GARANTIE

 1. Alle klachten en retourzendingen moeten vooraf aan PINO worden U ontvangt dan een reclamatienummer, dat in geval van retournering op de goederen moet worden aangebracht.
 2. Wij behouden ons het recht voor om goederen die franco of zonder claimnummer aan ons worden geretourneerd, niet te accepteren. Als de goederen worden geweigerd of door ons worden teruggenomen, worden administratiekosten van 5% van de waarde van de bestelling, maar ten minste € 11,99 incl. btw in rekening gebracht.
 3. Klachten over zichtbare gebreken aan de goederen kunnen alleen in behandeling worden genomen als deze binnen 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk door ons zijn ontvangen. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een garantietermijn van 12 maanden.
 4. In geval van een gerechtvaardigde klacht zullen wij binnen een redelijke termijn in plaats van de gereclameerde goederen, goederen leveren die vrij zijn van gebreken of de reeds geleverde goederen herstellen. Indien een gebrek ondanks alle zorgvuldigheid daarna niet is verholpen, heeft de klant naar eigen keuze het recht om van de koop af te zien of een vermindering van de koopprijs te eisen.
 5. Een korting is echter uitgesloten vanwege onbeduidende gebreken.
 6. Voor aansprakelijkheid die verder gaat dan opzet en grove nalatigheid, geldt de aansprakelijkheidsbeperking van het volgende artikel 6.

 

6. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 1. In het geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische gemiddelde schade overeenkomstig het soort goederen. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Wij zijn niet aansprakelijk in het geval van een licht nalatige schending van immateriële contractuele verplichtingen. Tot slot gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen ook niet in het geval van een verwijtbare schending van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van het contract. In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 2. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op claims die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Bovendien gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet in het geval van lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid of verlies van leven dat aan ons kan worden toegeschreven.
 3. Schadeclaims wegens gebreken verjaren een jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet als ons opzet of kwaad opzet kan worden verweten of voor schadeclaims wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid of wegens schade door grove nalatigheid of opzet.

 

7. BETALING EN ACHTERSTAND

 1. Onze betalingscondities luiden: 30 dagen netto na ontvangst van de
 2. Betaalt de klant niet tijdig, dan blijft hij in gebreke en dient hij een schadevergoeding voor de vertraging te betalen. Hij is verplicht, voor iedere 1e maning een vergoeding van € 2,99 en voor iedere volgende maning een vergoeding van € 5,99 te Bovendien behouden wij ons het recht voor, vertragingsrente ter hoogte van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank van de klant te verlangen. De klant heeft het recht, aan te tonen dat de daadwerkelijke vertragingsschade niet is ontstaan of wezenlijk lager is.

 

8. VERREKENINGSVERBOD

Verrekening door de klant kan alleen met door ons uitdrukkelijk erkende of juridisch vastgestelde vorderingen plaatsvinden.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de volledige betaling heeft
 2. Indien de klant de goederen doorverkoopt, draagt hij reeds nu de daaruit ontstane vordering aan ons Wij nemen deze overdracht hiermee aan. Bij be- of verwerking van de goederen worden wij fabrikant in de zin van § 950 BGB (Duits Wetboek) en eigenaar, voor zover de waarde van het nieuwe product de waarde van de geleverde goederen met niet meer dan 20% overstijgt, c.q. medeeigenaar van het nieuwe product (verlengd eigendomsvoorbehoud).
 3. De klant mag de geleverde goederen niet als zekerheidsstelling gebruiken, verpanden of met rechten van derden belasten voordat deze volledig zijn betaald. Indien de goederen desondanks verpand of op andere locaties gebruikt worden, dienen wij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 4. Overtreding van de hiervoor genoemde verboden geven ons het recht terug te treden uit het contract en/of een schadevergoeding wegens het niet nakomen van de voorwaarden te verlangen.

 

10. GEGEVENSBEVEILIGING

De gegevensbeschermingsverklaring op de homepage van PINO op www.pinoshop.nl informeert klanten over de gegevensverwerking. Hier wordt uitleg gegeven over het doel en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking evenals over de gegevensoverdracht, de bewaartermijn en de rechten van de betrokkene volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

11. RECHTBANK

Met klanten die kooplieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen zijn, wordt als bevoegde rechtbank Hamburg-Altona overeengekomen. Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Aanbiedingen kunnen worden gewijzigd. Productwijzigingen voorbehouden. Constructieve wijzigingen, afwijkingen in constructie, design en kleur, evenals fouten en drukfouten voorbehouden.1 PINO heeft het recht om bij een onjuiste prijsweergave in de webshop, onder verwijzing naar deze omstandigheid, de overeenkomst te ontbinden of de klant een ander aanbod met de juiste prijs te doen.

1 Alle kleurspecificaties zonder garantie - afwijkingen mogelijk.

 

 Stand Januari 2024 service@pinoshop.com

1.Algemeen

Voor alle rechtshandelingen met de klant gelden uitsluitend onze „Algemene verkoopvoorwaarden“. Deze kunnen alleen aan de hand van afzonderlijke schriftelijke afspraken worden gewijzigd. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. De prijzen blijven van kracht tot aan het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Bepalend is de op het tijdstip van afsluiting van het contract geldende versie van de verkoopsvoorwaarden. Deze kunnen ook op internet onder www.pinoshop.nl worden nagelezen. In geval van speciale aanbiedingen is de aangeboden prijs geldig tot de termijn van de speciale aanbieding. Klanten in de zin van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ondernemers conform het Burgerlijk Wetboek (Duits Wetboek).
Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting.

2.Offerte en acceptatie

a)De bestelling van de klant, of de offerte, is bindend voor de klant.

b)De offerte wordt door ons binnen een vastgelegde termijn na het uitbrengen van de offerte door schriftelijke bevestiging of door levering van de goederen geaccepteerd.

De vastgelegde termijn mag bij apparaten niet meer dan 4 weken bedragen. Bij preparaten doen wij onze uiterste best, de goederen binnen 10 dagen te leveren.

c)Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, opdrachten niet of niet tijdig uit te voeren, indien onvoorziene, in alle redelijkheid niet te overwinnen of door ons onmogelijk uit te voeren omstandigheden optreden of indien sprake is van omstandigheden, waardoor de reglementaire verkoop van de goederen of de betaling in gevaar kunnen worden gebracht.

d)Onze presentatie van de goederen op internet is geen offerte, maar vormt een vrijblijvende mogelijkheid voor de klanten om te bestellen.

3.Levering

De levering gebeurt uit voorraad. De verzending naar de klanten gebeurt naar zijn wens, onafhankelijk van het feit, wie de kosten van verzending voor zijn rekening neemt (webwinkel).

a)Uw aa ndeel in de verzendkosten voor Massageproducten & therapeutische hulpmiddelen:
Levering tot aan de deur*:

7,90 € vracht- en verzendkosten bij een bestelwaarde van goederen tussen 1, - € tot 99,99 €
4,90 € vracht- en verzendkosten bij een bestelwaarde van goederen tussen 100, - € tot 149,99 €

Gratis verzending vanaf 150€ waarde van de goederen.

* PINO bezorgt de goederen tot achter de eerste, afsluitbare deur van het gebouw waarin je woont. Het verdere vervoer in het gebouw of de woning dien je zelf te regelen.
Gelieve erop te achten dat, indien een pompwagen/transpallet nodig is, dan wordt de levering vb. massagetafels voor de deur afgesteld!

b)Uw aa ndeel in de vrachtkosten voor toestellen:
Levering tot aan de deur*:

29,99 € incl. BTW bij
1. Apparatuurwagens, correctiespiegels en trampolines
2. Gymnastiekbanken en schuine planken

69,99 € incl. BTW bij 
1. Wandklimrek

149,90 € incl. BTW bij

1. Behandeltafels
2. Trekkapparaten & alle KG-apparaten

 

c)Niet door de wijze van verzending gedekte kosten:
Zoals montage- en opleidingskosten zijn voor rekening van de klant.

d)Wij leveren uitsluitend binnen België.  

4.Garantie

a)Alle reclamaties en retourzendingen moeten vooraf aan PINO worden gemeld. U ontvangt dan een reclamatienummer, dat in geval van retournering op de goederen moet worden aangebracht.

b)Voor niet in overleg of zonder reclamatienummer geretourneerde goederen behouden wij ons het recht voor, de goederen te weigeren. Indien de goederen dan alsnog door ons teruggenomen worden, worden bewerkingskosten ter hoogte van 5% van de waarde van de opdracht, echter ten minste € 10,-- in rekening gebracht.

c)Reclamaties in verband met zichtbare gebreken aan de goederen kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien deze binnen 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons worden gemeld. Voor niet zichtbare gebreken geldt een garantietermijn van 12 maanden.

d)In geval van een terechte reclamatie zullen wij binnen een vastgestelde termijn voor vervangende correcte goederen zorgen of de reeds geleverde goederen herstellen. Mocht het gebrek ondanks alle zorgvuldigheid niet zijn verholpen, heeft de klant naar keuze het recht de koop ongedaan te maken of aanspraak op vermindering van het aankoopbedrag te maken.

e)Voor onbeduidende gebreken is een vermindering echter uitgesloten

f)Garantie op gebreken, die door de hoedanigheid van de goederen onvermijdelijk zijn, is niet mogelijk.

g)Indien sprake is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds, geldt een aansprakelijkheidsbeperking overeenkomstig punt 5.

5.Aansprakelijkheidsbeperking

a)Bij geringe nalatigheid van onze plichten beperkt onze aansprakelijkheid zich afhankelijk van de soort goederen tot de te voorziene, contracttypische gemiddelde schade. Dit geldt ook bij geringe nalatigheid van de plichten van onze verkopers of vertegenwoordigers. Bij geringe nalatigheid van onze contractuele plichten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

b)De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op de productaansprakelijkheid. Bovendien gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet bij lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid of dodelijk letsel door onze schuld.

c)Aanspraken op schadevergoeding als gevolg van gebreken verjaren na één jaar na aflevering van de goederen. Dit geldt niet indien sprake is van kwaadaardige opzet onzerzijds.

6.Betaling en achterstand

a)Onze betalingscondities luiden: 30 dagen netto na ontvangst van de goederen.

b)Betaalt de klant niet tijdig, dan blijft hij in gebreke en dient hij een schadevergoeding voor de vertraging te betalen. Hij is verplicht, voor iedere 1e maning een vergoeding van € 2,50 en voor iedere volgende maning een vergoeding van € 5,00 te betalen. Bovendien behouden wij ons het recht voor, vertragingsrente ter hoogte van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank van de klant te verlangen. De klant heeft het recht, aan te tonen dat de daadwerkelijke vertragingsschade niet is ontstaan of wezenlijk lager is.

7.Verrekeningsverbod

Verrekening door de klant kan alleen met door ons uitdrukkelijk erkende of juridisch vastgestelde vorderingen plaatsvinden.

8.Eigendomsvoorbehoud

a)De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

b)Indien de klant de goederen doorverkoopt, draagt hij reeds nu de daaruit ontstane vordering aan ons over. Wij nemen deze overdracht hiermee aan. Bij be- of verwerking van de goederen worden wij fabrikant in de zin van § 950 BGB (Duits Wetboek) en eigenaar, voor zover de waarde van het nieuwe product de waarde van de geleverde goederen met niet meer dan 20% overstijgt, c.q. mede-eigenaar van het nieuwe product (verlengd eigendomsvoorbehoud).

c)De klant mag de geleverde goederen niet als zekerheidsstelling gebruiken, verpanden of met rechten van derden belasten voordat deze volledig zijn betaald. Indien de goederen desondanks verpand of op andere locaties gebruikt worden, dienen wij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

d)Overtreding van de hiervoor genoemde verboden geven ons het recht terug te treden uit het contract en/of een schadevergoeding wegens het niet nakomen van de voorwaarden te verlangen.

9.Databeveiliging

De klant stemt erin toe dat PINO binnen het wettelijk toegestane kader, persoonsgerelateerde gegevens opvraagt, opslaat, verwerkt of voor interne doeleinden gebruikt. Behalve voor het verwerken van opdrachten van de klant en de service aan de klanten zal PINO de persoonsgerelateerde gegevens niet verder gebruiken of doorgeven. De klanten worden op de homepage van PINO onder www.pinoshop.nl geïnformeerd over alle aspecten met betrekking tot de veiligheid van persoonsgerelateerde gegevens en stemmen hiermee uitdrukkelijk met deze regelingen in.

a) Cookies

Om ons aanbod te blijven verbeteren en te optimaliseren werken wij met zgn. cookies ("tekstbestanden"). Dat zijn kleine bestanden die u lokaal bepaalde instellingen en gegevens aanreiken die dan via uw browser met ons systeem kunnen worden uitgewisseld. Wij maken daarbij een onderscheid tussen sessiecookies (ook session cookies genoemd) en permanente cookies. De sessiecookies worden weer verwijderd zodra u uw browser afsluit. De permanente cookies blijven op uw harde schijf staan tot een – meestal toekomstige – vervaldatum wordt bereikt. Wanneer u ons online aanbod dan een volgende keer bezoekt, worden de gegevens gelezen en uw opgegeven voorkeursinstellingen geactiveerd.

b) Google Analytics

Voor marketingdoeleinden gaat PINO informatie over het surfgedrag van iedereen die het online aanbod gebruikt anoniem verzamelen en bewaren. Deze gegevens worden met behulp van de in a) beschreven cookies op uw computer opgeslagen en laten ons toe het surfgedrag anoniem te evalueren. Mogelijke informatie daarbij is bijvoorbeeld uit welke gemeente een gebruiker komt, welk type van browser of welk besturingssysteem hij gebruikt, en welke pagina's hij in het online aanbod bezoekt. De verkregen gegevens mogen in geen geval worden aangewend om de gebruiker persoonlijk te identificeren. De analyse van de verzamelde gegevens dient uitsluitend om het aanbod te verbeteren. Om dit te garanderen worden alle IP-adressen (adres van uw internettoegang) zo ingekort dat het verwerken ervan anoniem verloopt. De adressen op een andere manier gebruiken of doorgeven aan derden kan zo niet meer.

Voor de analyse vertrouwen wij op de service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De gegevens evalueren doen we met behulp van de software Google Analytics en aan de hand van de in a) beschreven permanente cookies. Doorgaans wordt de door de cookie gecreëerde informatie over hoe u deze website gebruikt naar een Google-server in de VS verstuurd en daar bewaard. Google en PINO hebben contractueel bepaald dat, wanneer IP anonimiseren actief is, verzamelde IP-adressen uit de EU niet in hun geheel naar de VS mogen worden verstuurd. Ook verbindt Google zich ertoe om het met Google Analytics verzonden IP-adres niet met andere gegevens van Google te combineren.

U kunt de software van uw browser zo instellen dat deze geen cookies bewaart. Wij willen u erop wijzen dat u in dergelijk geval mogelijk niet over alle functies van ons online aanbod zult kunnen beschikken. U kunt ook een plugin voor uw browsersoftware installeren die ervoor zorgt dat Google Analytics geen gegevens (waaronder uw IP-adres) kan registreren. Ga daarvoor naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Meer algemene informatie vindt u onder http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html (informatie over Google Analytics en privacy). Wij benadrukken nogmaals dat de voor PINO door Google Analytics aangemaakte IP-adressen anoniem (IP-masking) worden opgeslagen. Daartoe wordt de Google Analytics-code aangevuld met "gat._anonymizeIp();". Wilt u een specifieke permanente cookie (bv. vervaldatum: 31.12.2099) instellen die ervoor zorgt dat Google Analytics daarna geen gegevens meer registreert, klik dan op volgende koppeling: Google Analytics uitschakelen.

10.Rechtbank

Met klanten, kooplieden, juridische personen volgens het openbare recht of overheidsinstanties zijn wij overeengekomen dat Hamburg de rechtbank is.

Vrijblijvende offertes. Productwijzigingen voorbehouden.
Constructieve veranderingen, structuur-, design- en kleurafwijkingen behouden wij ons voor, evenals vergissingen en drukfouten. PINO is gerechtigd, in geval van een onjuiste prijsweergave in de webshop onder verwijzing naar deze omstandigheid terug te treden uit het contract of de klant een andere offerte met de juiste prijs aan te bieden.